Cmentarze

Nasz zakład pogrzebowy„ Kalia” zarządza 3 – ma cmentarzami parafialnym w Pucku.
Zarządzamy również dwoma cmentarzami w innych miejscowościach.

Puck: Cmentarz Przy Dworcu

Wejherowska 3, 84-100 Puck

Puck: Cmentarz nad Zatoką

aleja Lipowa 5, 84-100 Puck

Puck: Cmentarz św. Jerzego

Wojska Polskiego 61, 84-100 Puck

Gdynia: Cmentarz parafialny

Cisowa, ul Owsiana 5A

Żelistrzewo: Cmentarz komunalny

Żelistrzewo

REGULAMIN  CMENTARZY  RZYMSKOKATOLICKICH  W PUCKU

Obowiązuje na terenie Miasta Puck w lokalizacjach :

 1. Lipowa – Cmentarz nad Zatoką
 2. ul . Wejherowska – Cmentarz przy Dworcu
 3. Wojska Polskiego– Cmentarz św. Jerzego

ROZDZIAŁ  l Przepisy ogólne

1.. Cmentarze rzymskokatolickie w Pucku  są cmentarzami  wyznaniowymi Kościoła Katolickiego, przeznaczonymi do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru. Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszech­ne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

 1. Właścicielem cmentarza jest parafia pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Zarządcą Puckich cmentarzy katolickich jest Zakład Pogrzebowy „Kalia” z siedzibą w Pucku przy ul. 10 lutego 11, 84-100 Puck.
 3. Do zadań Zarządcy należy:
 4. a) obsługa pogrzebów, kopanie grobów, przygotowywanie grobów do pochówków, chowanie zwłok i ekshumacje oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych;
 5. b) utrzymywanie porządku, w tym zamiatanie i odśnieżanie dróg wewnętrznych i alejek, , zapewnienie dostępu do pól grzebalnych oraz dbanie o urządzenia sanitarne i wodnokanalizacyjne.
 6. d) wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza, w tym przygotowanie kwater pod groby .
 7. Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych.

Przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat dokonuje się w kancelarii parafialnej

 1. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 2. Dysponent grobu – to osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających takie samo prawo do grobu.
 3. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

 

ROZDZIAŁ 2  Postanowienia porządkowe

 1. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek.
 2. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza

–     przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów;

–     wprowadzania zwierząt;

–     niszczenia zieleni;

–     niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury;

–     wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci niepochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci;

–     prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek;

–     zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych itp. ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu;

–     wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Zarządcy (nie dotyczy pracowników cmentarza);

–     handlowanie i zarobkowanie bez zgody Zarządcy; usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych;

–     zabierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów;

–     chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych;

–     samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 1. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Zarządcy. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki, ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.
 2. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności. Nagrobki są własnością prywatną i podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 3. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 4. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana, Zarządca jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent nie ma prawa do odszkodowania.
 5. Opłaty związane z rezerwacją miejsca oraz postawieniem nowego nagrobka lub jego przebudową wnosi się w kancelarii parafialnej .

Kancelaria czynna jest w poniedziałki, środy i piątki  w godzinach wskazanych w widocznym miejscu.     Możliwe jest wnoszenie opłat drogą internetową  zgodnie ze wskazówkami zawartymi na internetowej stronie parafii

http://farapuck.pl/przedluzenie-miejsca-na-cmentarzu/

 1. Zarządca cmentarza pobiera opłaty związane z pogrzebem

ROZDZIAŁ 3  Miejsca grzebalne

Miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.

 1. Na cmentarzu znajdują się groby ziemne, murowane i grobowce. W związku ze szczupłością miejsca na cmentarzach nie przewiduje się tworzenia nowych grobów murowanych i grobowców .
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.

grób ziemny może być pojedynczy (na jedną trumnę),  głębinowy (na trzy trumny) lub urnowy/dziecięcy.

ROZDZIAŁ 4 Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Z mocy prawa jest nim najbliższy członek rodziny zmarłego (mąż lub żona). Jeśli równe prawa do miejsca ma kilka osób (np. dzieci) to dla przedłużenia rezerwacji koniecznym jest, by pozostali uprawnieni swym podpisem upoważnili spośród siebie jedną osobę ustanawiając ją opiekunem miejsca.

2.Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób, wystawione dysponentowi przez kancelarie parafialną.

3.Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego tylko na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej i złożone w kancelarii parafialnej.

 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat, chyba, że jest to grób pogłębiony na 2 lub 3 trumny ulokowane jedna nad drugą i dysponent wyrazi na to zgodę.
 2. Jeżeli po upływie 20 lat od ostatniego pochówku rezerwacja nie zostanie przedłużona Zarządca  cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.

 

ROZDZIAŁ 5 Opłaty cmentarne

 1. Za miejsca grzebanie ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka (zwyczajowo 10% od jego wartości) pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat jest dostępna w kancelarii parafialnej.
 2. Biuro parafialne przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
 3. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca wolnego na cmentarzu. Rezerwacji dokonuje się na 20 lat w biurze parafialnym po konsultacji z Zarządcą cmentarzy. Opłata za rezerwację miejsca wolnego jest bezzwrotna.
 4. Po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu rezerwację należy przedłużyć na następne lata. Zarządca cmentarza nie powiadamia dysponentów o zbliżającym się terminie przedłużenia rezerwacji.

5.Wpływy z opłat rezerwacyjnych  przeznaczane są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne i parafialne, w szczególności  na koszty wywozu śmieci, składowania śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza, wycinkę drzew i pielęgnację koron, utrzymanie należytego porządku na cmentarzu.

ROZDZIAŁ 6 Zasady wykonywania prac i usług przez podmioty niezależne od Zarządcy

 1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza, w szczególności w zakresie usług kamieniarskich, pogrzebowych, pielęgnacji zieleni, opieki nad grobami, wymaga zgody Zarządcy cmentarza.
 2. Wykonawcy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 3. Usługi kamieniarskie (postawienie nagrobka, remont , przebudowa nagrobka) mogą być świadczone przez wykonawców tylko w dni robocze i soboty, po uprzednim zgłoszeniu w biurze parafialnym i wniesieniu opłaty i. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób. Niedopuszczalne jest zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, utwardzanie pasów ziemi wokół miejsc grzebalnych, ustawianie ławek utrudniających przejście między grobami, ogrodzeń, itp.
 4. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.
 5. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza okazywać pozwolenie na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

Regulamin cmentarza wchodzi w życie z dniem 18.11.2022